privacy

privacy

Inhoud

1. Inleiding
2. Wie zijn wij
3. Doel voor verwerking
4. Rechtsgrond voor verwerking
5. Uw persoonsgegevens
6. Bewaren van persoonsgegevens
7. Automatisch gegenereerde informatie
8. Persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen
9. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
10. Klachten
11. Vragen

 

1. Inleiding

In dit Privacy Statement vindt u een heldere uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken als u contact met ons opneemt en/of een aanvraag of bestelling plaatst, voor welke doeleinden wij gegevens verwerken en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken. Uit dit document zal blijken dat wij erg secuur omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe u uw eigen gegevens kunt inzien, (laten) wijzigen of (laten) verwijderen. Mocht u naar aanleiding van het lezen van ons Privacy Statement nog vragen hebben, richt u dan tot privacy@vankaathoventechniek.nl. Onze Functionaris Gegevensbescherming neemt dan contact met je op.
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee u als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beveiligen, kortom; hoe wij zorg dragen voor uw privacy.
Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend ons eigen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw persoonsgegevens.
Wanneer u persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erkent u dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleent u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de in dit Privacy Statement beschreven wijze. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op u af kunnen stemmen en u niet van al onze diensten gebruik kunt maken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens en informatie nooit aan derden.

 

2. Wie zijn wij

Van Kaathoven Techniek, h.o.d.n. Huisnummergigant. Naambordwinkel, Luxenaambordjes, Gedenknaambord, Naambordvoordeel en Vankaathovendesign, is een eenmanszaak, gevestigd in Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17216905. Onze adresgegevens: van Kaathoven Techniek, Hertog Hendrik 1 straat 63 5341 RB Oss

 

3. Doel voor verwerking

Van Kaathoven Techniek verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
–  het aanbieden van offertes
–  het verwerken van opdrachten
–  het voeren van de boekhouding (wettelijk verplicht)

 

4. Rechtsgrond voor verwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, voor bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. U hebt het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

 

5. Uw persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt op onze website of in contact treedt met een van onze medewerkers via de digitale wegen, nemen wij de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database, om deze te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Wij doen alle moeite om uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden. De gegevens die u opgeeft via onze website(s), zullen ten hoogste een maand op de server van onze provider worden bewaard. Daarna zullen deze worden verwijderd en zijn de gegeven alleen nog offline op onze datadrager(s) vindbaar.
Als u telefonisch contact met ons opneemt kunnen we een aantekening maken en hierbij uw naam en/of email adres handmatig noteren op papier. Deze gegevens worden altijd vernietigd zodra een contact via schrijven of emailen tot stand komt of nadat er binnen een week geen dergelijk contact tot plaatsvindt.
Wanneer u een zelfstandige dienstverlener/leverancier bent, verwerken wij uw (persoons)gegevens op dezelfde wijze.
Wij spannen ons in om uw persoonlijke gegevens goed te beveiligen, houd bij het verzenden van persoonsgegevens rekening met het feit dat de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden worden niet volledig te garanderen is.
Wij nemen alleen persoonsgegevens in beheer als deze rechtstreeks van u afkomstig zijn. Wij zullen nimmer persoonsgegevens inkopen of op andere wijze betrekken.

 

6. Bewaren van persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen in een database. Als u een opdracht aan ons verleend zullen uw gegevens, na afronding van de opdracht, bewaard worden voor de maximale termijn van 1 jaar. Eén keer per kalenderjaar zal de database worden opgeschoond en gegevens die ouder zijn dan één jaar zullen worden vernietigd.
Als u een offerte hebt aangevraagd waarvan u geen gebruikt wenst te maken, zullen wij uw gegevens binnen een maand na afzeggen verwijderen uit deze database. Als u verzuimd om de offerte af te zeggen zullen de gegevens conform bovengenoemde opschoon cyclus alsnog binnen een jaar worden verwijderd.
Wij bewaren uw gegevens op een lokale server of datadrager, in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben.
Wij zien geen noodzaak uw gegevens langer dan bovengenoemde termijnen te bewaren. Als u na de bovengenoemde termijnen opnieuw een offerte of bestelling wenst te plaatsen kunt u opnieuw uw gegeven aan ons doorgeven.

 

7. Automatisch gegenereerde informatie

Voor de optimalisatie van onze website en dienstverlening maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn stukjes informatie die op uw harde schijf worden opgeslagen met de bedoeling dat uw internetbrowser deze informatie bij een volgend bezoek heeft onthouden. Wanneer u hier geen prijs op stelt kunt u in uw browservoorkeuren aangeven dat u geen toestemming geeft voor het opslaan van cookies. Het kan zijn dat onze dienstverlening hierdoor niet optimaal aan u aangeboden kan worden. De mogelijkheid bestaat dat wij onze website mbv deze cookies analyseren optimaliseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken naar het klikgedrag op onze website, kunnen we de hoeveelheid bezoekers monitoren en kijken we hoe lang ze op de site blijven. De gegevens die wij hiervoor kunnen opslaan zijn niet direct herleidbaar tot een individu. Daarnaast kunnen we gebruik maken van bijvoorbeeld Google Analytics voor verdere optimalisatie van onze website en dienstverlening. Doordat de servers van Google zich buiten de Europese Unie bevinden, gelden daar andere regels. Inmiddels zijn afspraken vastgelegd zodat zij voldoen aan de privacy afspraken zoals die binnen de AVG zijn vastgelegd. Wij kiezen onze partners zorgvuldig en houden hierbij altijd rekening met uw privacy.

 

8. Persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame) of welke andere soort van dienstverlening dan ook.
Uw gegevens kunnen wel doorgegeven worden als het gaat om de verzending van producten. De vervoerders waarmee van Kaathoven Techniek samenwerkt zijn allen gevestigd binnen de EU en zullen daardoor ook gehouden zijn zich aan de wetgeving in het kader van AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) te conformeren.
Wij kunnen uw (persoons)gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

 

9. Inzien / wijzigen / verwijderen van persoonsgegevens

Door een email te sturen naar privacy@vankaathoventechniek.nl kunt u uw gegevens inzien, (laten)wijzigen of (laten) verwijderen. Ter bescherming van uw privacy zullen wij in dit verband uw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd.
Wilt u uw persoonsgegevens inzien dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, dan voeren wij deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door in uw persoonlijk profiel. Wilt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen dan zetten wij deze procedure zo spoedig mogelijk in werking en stellen u op de hoogte conform het aan de hand van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgestelde protocol. Wij informeren u zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen de wettelijke termijn na ontvangst van het verzoek, schriftelijk dan wel via email over het protocol. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

 

10. Klachten

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te laten weten via het mailadres privacy@vankaathoventechniek.nl. Wij zullen daarop zsm maar altijd binnen een week antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De juiste adresgegevens van deze organisatie zijn te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

11. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@vankaathoventechniek.nl.
Dit Privacy Statement kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.